first part of logo 'Máš' second part of logo 'umělecké' third part of logo 'střevo' forth part of logo '?'
CZ EN SK HU DE

Všeobecnou charakteristikou siete je prepojenie jej jednotlivých častí. V akých rôznych kontextoch a významoch sa môže vyskytovať? Preskúmajte reálne aj pomyselné siete okolo seba prostredníctvom domácich aj zahraničných umeleckých diel. Diskutujte a výtvarne interpretujte kritický pohľad na sociálne siete, formy a funkcie sietí v priestore či sieť spolupráce vo väčšom kolektíve.

Navrhované aktivity podporujú digitálnu gramotnosť, podnecujú rozvíjanie živých vzťahov, skúmajú možnosti, výhody i limity vzájomnej spolupráce a inšpirujú k detailnému skúmaniu foriem okolo nás. Okrem výtvarnej výchovy a dejín umenia a kultúry je ich možné prepojiť s mediálnou výchovou, občianskou náukou a dejepisom.

Sieť ako výtvarná forma 

Vo výtvarnej rovine môže základná vlastnosť siete – prepájanie – poskytovať nekonečné variácie jej častí a ich spojov, experimentovanie s pravidelnými aj nepravidelnými útvarmi či so zmenami uhla pohľadu. 

V architektúre sa k formálnemu hľadisku pridáva tiež jej funkcia v rámci daného priestoru. V zrekonštruovanej budove Slovenskej národnej galérie v Bratislave je motív siete – mriežky – použitý na viacerých miestach. Architekti prestavby Martin Kusý a Pavol Paňák s ňou pracovali premyslene a v každej situácii, do ktorej ju vložili, plní trochu inú funkciu. Pri pohľade z rôznych uhlov vytvára efekt pohybujúcich sa línií, inde láme dopadajúce svetlo a tým vytvára špecifickú atmosféru v priestore. V exteriéri tlmí hluk z ulice, na viacerých miestach je to zábrana ohraničujúca priestor. Na každom mieste tvoria mriežku pravidelne usporiadané štvorce v hustej sieti, pri pozornom pohľade však môžeme nájsť aj drobné rozdiely. Sieť tak okrem rôznych dôležitých funkcií v rámci areálu galérie funguje aj ako zjednocujúci prvok. 

Boli ste už v zrekonštruovanej budove SNG? Kde všade si motív mriežky môžete všimnúť? Ak máte do Bratislavy ďaleko, poprechádzajte sa po galérii virtuálne spolu s kurátorom Dušanom Buranom.

Foto: Martin Deko

Mimochodom, logo SNG, ktorého autorom je Miroslav Cipár, je vyskladané tiež z jednoduchých línií usporiadaných do mriežky. Schválne, čo všetko vám logo pripomenie?


Autor: Miroslav Cipár. Dielo: Slovenská národná galéria, 2005. Zdroj: www.webumenia.sk

Iný pohľad na sieť v priestore môže sprostredkovať dielo venezuelskej umelkyne nemeckého pôvodu známej pod menom Gego. Celá jej tvorba je doslova popretkávaná najrôznejšími sieťami, mriežkami, pletivami. Vychádzala zo svojich štúdií inžinierstva a architektúry, skúmala rôzne formy a možnosti usporiadania línií v sieti, ale aj samotný priestor, ktorý sieť vytvára. Jej objekty sú krehké, organické, podliehajú pokriveniu či skresleniu. Ako sama spomenula, tvorba umeleckých diel bola pre ňu hrou – hranie sa s tvarmi, variáciami, priestorom. Pracovala tiež priamo s priestorom galérie, ktorý pokrývala sieťami z drôtu. Takto sa návštevníci a návštevníčky ocitli vnútri siete, čo zintenzívňovalo jej vizuálny účinok a ich zážitok z diela. Veľmi dôležité bolo pre ňu to, ako a odkiaľ sa na dielo pozeráme a ako sa môže pri rôznych pohľadoch meniť. 

Veľkú pozornosť venovala prvku, ktorý sieť tvorí – čiare. Pre Gego bola čiara samotným obrazom. Zamyslite sa, koľko rôznych rovných čiar dokážete nakresliť. V čom všetkom sa môžu líšiť? Takýmto cvičením si môžete spestriť napríklad cestu autobusom. 
 

Autorka: Gego (Gertrud Goldschmidt). Dielo: Sphere No. 4, 1976. Zbierka The Ella Fontanals Cisneros, Miami. Zdroj: guggenheim.org

Autorka: Gego (Gertrud Goldschmidt). Dielo: Untitled, 1980. Zbierka Museum of Fine Arts, Houston. Zdroj: guggenheim.org

Autorka: Gego (Gertrud Goldschmidt). Dielo: Bug 87/9, 1987. Zbierka MACBA. Zdroj: guggenheim.org

Námet na aktivitu: Siete sa nenachádzajú iba vo vašich mobilných telefónoch, skúste preskúmať svoje okolie a zistiť, kde všade ich nájdete! Zoberte si skicár a ceruzu a vyberte sa na výtvarnú prechádzku v akomkoľvek priestore. Sledujte siete, mriežky, pletence okolo seba, možno ich nájdete aj na miestach, kde by ste ich nečakali. Preskúmajte ich vizuálnu rozmanitosť. Sledujte ich tvar, veľkosť, usporiadanie, prepájanie jednotlivých častí, ale premýšľajte aj nad ich funkciou – kedy sú dekoráciou a kedy slúžia na niečo konkrétne? Postupným kreslením si môžete vytvoriť akúsi vzorkovnicu sietí. Ak uprednostňujete digitálny záznam, nafoťte si ich. Mohla by vzorkovnica slúžiť ako inšpirácia pre vaše ďalšie výtvarné projekty?

Foto: Šimon Lupták

Tvoriť sieť vzťahov

Sieť predstavuje tiež prepájanie viacerých zložiek a ich spoluprácu. Tak, ako sú napríklad prepojené všetky zložky v ľudskom organizme. 

Ako organizmus, teda usporiadaný celok, môžeme vnímať aj mesto. Aby v ňom všetko optimálne fungovalo, musia byť jeho jednotlivé zložky vo vzájomných vzťahoch. Vytváraním a rozvíjaním sídel sa zaoberá urbanizmus. Kde a aké budovy budú postavené, aká bude infraštruktúra, aké služby by mali byť zabezpečené. Každá zložka má zároveň vplyv na ďalšiu. Architektonický návrh a model M. M. Scheera pochádzajú z obdobia, keď sa začínalo s výstavbou nového sídliska Chrenová v Nitre. Čo všetko viete vyčítať zo zložitej spleti línií a tvarov? Iný pohľad na sieť vzťahov, ktoré formujú prostredie, tentokrát bratislavské Podhradie, ponúka obraz Petra Bartoša a Ľudmily Rampákovej. Dielo zachytáva skúmanie histórie, aktuálneho stavu a úvahy o vybranom mieste a možnej budúcnosti krehkého ekosystému Podhradia.

Skúste sa na okolie svojho bydliska pozrieť cez sieť vzťahov a funkcií, ktoré vytvára – čo všetko sa musí prepojiť vo fungujúcom meste? Dalo by sa niečo vo vašom okolí spraviť efektívnejšie?  


Autor: Michal Maximilán Scheer. Dielo: Obvodné centrum v Nitre – Chrenová 1. Inžinierske siete. M 1:500, 1968. Zdroj: www.webumenia.sk

Autor: Michal Maximilán Scheer. Dielo: Chrenová 1 v Nitre. Model územného riešenia – nadhľad, 1963 – 1970. Zdroj: www.webumenia.sk

Autor: Peter Bartoš, Ľudmila Rampáková. Dielo: To čo mohlo byť, keby to nezničili, 2010 – 2021. Zdroj: www.webumenia.sk

Dobrým príkladom spolupráce z dejín umenia môže byť stredoveká dielňa. Väčšina obrazov, sôch či oltárov vznikala ako kolektívne dielo, na ktorom sa podieľalo viacero ľudí. Podľa konkrétneho diela sa do jeho tvorby mohli zapojiť rôzne profesie: maliari, pozlacovači, sochári, stolári. Úloha majstra dielne spočívala v návrhu celkovej koncepcie či vo vytvorení technicky a výtvarne náročných častí. O „posúvaní“ jedného obrazu rukami viacerých remeselníkov svedčia aj nepatrné značky – písmená, ktoré sú pri vhodnom osvetlení viditeľné na niektorých miestach aj voľným okom. Označujú začiatočné písmená farieb, aké mali byť na vyznačené plochy použité. Ten, komu sa rozpracovaný obraz dostal do rúk, namaľoval danú časť podľa značky, ktorú tam predpísal iný kolega. Pozrite si detailne takýto zápis na príklade oltárneho obrazu z produktívnej dielne na našom území, ktorú poznáme pod označením Majster z Okoličného. Jej príbeh a fungovanie vám priblíži webstránka mzo.sng.sk

Dnes už na takúto tvorbu umeleckých diel nazrieť nemôžeme, no vzťahy medzi jednotlivými dielami môžeme sledovať priamo v galériách. Počas najbližšej návštevy si všímajte výstavu ako celok – do akej siete zasadili kurátori a kurátorky jednotlivé diela? Aké vzťahy tak medzi nimi vytvorili? Rovnako každá výstava je výsledkom spolupráce viacerých zložiek. Viete vyčítať, aké rôzne profesie sa do nej zapojili? 

  

Autor: Majster z Okoličného. Dielo: Bičovanie, 1500 – 1520. Zdroj: www.webumenia.sk

Autor: Majster z Okoličného (detail). Dielo: Bičovanie, 1500 – 1520. Zdroj: www.webumenia.sk

Autor: Majster z Okoličného. Dielo: Bičovanie (detail, infračervená reflektografia), 1500 – 1520. Zdroj: Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500, katalóg k výstave v SNG

Námet na aktivitu: Vytvorte vizuálnu podobu siete svojich vzťahov a vzájomnej spolupráce! Staňte sa prvou časťou siete, ktorá sa bude postupne vytvárať. Zaobstarajte si kus bielej látky, ihlu a bavlnku ľubovoľnej farby. Na ktoromkoľvek mieste začnite vyšívať – tvoriť sieť. To, čo vyšijete, nemusí mať konkrétnu podobu, tvorte steh za stehom v akomkoľvek smere, pričom ho môžete meniť. Je na vás, aký steh použijete, užívajte si relaxačnú činnosť vyšívania a nechajte sa viesť. Dôležité je, aby vaša výšivka tvorila jeden celok a zároveň na látke ostal dostatok miesta na ďalšie dotváranie. Látku následne posuňte niekomu známemu – ten či tá sa na vašu výšivku plynulo napojí opäť s inou farbou bavlnky a využije rovnaké pravidlá. Následne sa látka posunie ďalšej osobe a tak ďalej. Takto vznikne nielen vyšitá sieť, ale bude odrážať aj sieť vašich vzťahov a vzájomnej spolupráce. Vráti sa látka napokon späť k vám? 

 

Foto: Šimon Lupták

V sieti informácií

Priestor, kde sa prepája a kríži najväčšie množstvo informácií, je internet. Napokon i samotný názov odkazuje na jeho „sieťový“ charakter. 

Okamžitý prístup k informáciám o akejkoľvek téme – to, čo je obrovskou výhodou internetu, je však na druhej strane aj veľkou nástrahou. V takmer nekonečnom množstve informácií je veľmi jednoduché sa zamotať. Súčasná slovenská výtvarníčka Ivana Šáteková vo svojej tvorbe ironicky a kriticky komentuje aktuálne spoločenské dianie, ktoré prepája s tradičnými, folklórnymi prvkami. Výšivka s názvom Konšpirátor zachytáva postavu oblečenú v tradičnom slovenskom odeve sediacu pred počítačom. Konšpirátorovu tvár však tvorí motanica nití. „Neviem, ako je to možné, ale občas sa aj z ľudí, ktorých roky poznám, vykľujú konšpirátori schopní uveriť prakticky čomukoľvek,“ hovorí autorka. 

S akými konšpiráciami ste sa v poslednom čase stretli? Na základe čoho zvažujete relevantnosť informácií, ktoré sa k vám dostanú? Pre prehľad zdrojov častých konšpiračných teórií i toho, ako ich možno rozpoznať, si môžete pozrieť napríklad webstránku www.konspiratori.sk. Zamyslite sa tiež, prečo sociálne siete na šírenie takýchto teórií či nenávistných prejavov vytvárajú väčší priestor ako napríklad osobná komunikácia. 

Autorka: Ivana Šáteková. Dielo: Konšpirátor, 2017. Zdroj: www.webumenia.sk

Kde všade sa vaše fotky, ktoré zverejníte online, môžu ocitnúť? Do akej miery pri nich uvažujete o ich vizuálnych kvalitách? Kolekcia *.jpegs fotografa Viktora Šelestáka predstavuje množstvo amatérskych fotografií zverejnených na slovenských inzertných portáloch. Tým, že fotografie „pozbierané“ z internetu vystaví v galérii, nás podnieti všímať si na nich iné aspekty, podrobiť ich výtvarnému skúmaniu. Šelesták nám tak ponúka pestré spektrum najrôznejších fotografických prístupov, kde sledujeme vtipné kompozície, prekvapivé uhly pohľadu či výrazné hry s farbami. 

Ako by ste reagovali, keby ste svoju fotografiu zverejnenú na internete z úplne iných dôvodov, našli na výstave v galérii? Môže to zmeniť hodnotu samotnej fotografie? Uvažujte aj o otázke autorstva – čo umožňuje Viktorovi Šelestákovi stať sa autorom kolekcie fotiek, ktoré nafotili a zverejnili iní? 

Autor: Viktor Šelesták. Dielo: *.jpegs, 2014. Zdroj: https://selestak.tumblr.com/

Námet na aktivitu: Prebrázdite zoznamy svojich priateľov a followerov na sociálnych sieťach. Kto sú, odkiaľ sa poznáte, aké s nimi máte vzťahy? Keďže sú sociálne siete nástrojom na prepájanie ľudí, skúste napísať či inak osloviť niekoho, s kým ste už dlho neboli v kontakte. Možno vás prekvapí to, čo sa o danej osobe dozviete, a môže to viesť k príjemnému rozhovoru po dlhom čase. Naopak, skúste niečo z fungovania sociálnych sietí preniesť aj do reálneho sveta – napríklad namiesto lajku niekoho pochváľte osobne. Hľadajte spôsoby, ako nenútene a príjemne nadviazať kontakt či spraviť krajší deň ľuďom okolo seba. 

Foto: Šimon Lupták